Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 288/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2015-09-02

Sygn. akt I ACa 288/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący : SSA Tomasz Szabelski

Sędziowie : SA Alicja Myszkowska ( spr .)

SO del . Jolanta Żałoba

Protokolant:stażysta Iga Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2015 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle (...)" w Ł.

o uchylenie uchwały

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 30 grudnia 2014 r. sygn. akt I C 1259/14

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1. i 2. w ten sposób, że oddala powództwo i zasądza od M. W. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle (...)" w Ł. kwotę 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

2.  zasądza od M. W. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle (...)" w Ł. kwotę 335 (trzysta trzydzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 288/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie z powództwa M. W. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia ustalił, że uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. nr 12A/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku jest nieważna w całości i zasądził od Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. na rzecz M. W. kwotę 397 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Okręgowy ustalił, że powódka M. W. jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł.. Była zatrudniona w pozwanej Spółdzielni od marca 1993 r. Od 2003 roku była członkiem zarządu, a od 2008 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu.

W dniu 27 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków pozwanej Spółdzielni.

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajdował się punkt dotyczący głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu za działalność w roku 2013, nie było zaś punktu dotyczącego odwołania powódki z funkcji prezesa.

Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 r. poddano pod głosowanie projekt uchwały nr 12/14 w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w roku 2013 Prezes Zarządu Spółdzielni M. W.. Uchwałą tą nie udzielono powódce absolutorium. Przeciwko udzieleniu absolutorium głosowało 141 osób, za udzieleniem absolutorium 118.

Po przegłosowaniu wszystkich uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni, uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu J. M. – członek Spółdzielni z osiedla (...) zgłosiła wniosek do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie odwołania powódki z funkcji Prezesa Zarządu i zobowiązanie zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno – technicznych K. A. do rozwiązania z M. W. umowy o pracę za wypowiedzeniem bez obowiązku świadczenia pracy. J. M. nie konsultowała swojego wniosku z innymi osobami. Po odczytaniu złożyła go do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Odbyła się dyskusja nad zgłoszonym wnioskiem, w trakcie której radca prawny – M. O. – poinformowała, że na podstawie art. 8 3 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie może podejmować jedynie uchwały przewidziane w porządku obrad i jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, który ma pierwszeństwo przed ustawą Prawo spółdzielcze oraz statutem. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia R. S. przedstawiła pogląd, że jedyną uchwałą jaką Walne Zgromadzenie może podjąć poza porządkiem obrad jest uchwała o odwołaniu członka Zarządu z funkcji Prezesa, który nie uzyskał absolutorium.

Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywały się w systemie elektronicznym za pomocą kart do głosowania i czytników. Przygotowanie systemu głosowania zostało zlecone firmie (...), tak jak w przypadku poprzednich Walnych Zgromadzeń w pozwanej Spółdzielni, począwszy od 2008 r. Na sali obrad rozstawione były czytniki, do których głosujący wkładali karty do głosowania – odpowiednią stroną, oznaczoną „tak” lub „nie”. Za pomocą tego systemu można przeprowadzać głosowania jawne lub tajne. Przy głosowaniu jawnym, w wydruku wyników głosowania jest widoczny numer karty do głosowania przypisanej do danego głosu. Tym samym można zidentyfikować osobą, która głosowała i czy oddała głos na „tak” czy na „nie”. W przypadku głosowania tajnego system odnotowuje tylko głosy na „tak” lub „nie” bez przyporządkowania numerów kart.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia R. S. zarządziła tajne głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania powódki z funkcji Prezesa Zarządu. Głosowanie odbyło się za pomocą kart do głosowania i czytników. Pracownik firmy obsługującej obrady zgłosił, że system jest gotowy do przeprowadzenia głosowania w trybie tajnym.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. podjęło w dniu 27 czerwca 2014 r. uchwałę nr 12A/14, którą: w § 1 postanowiło odwołać M. W. z funkcji Prezesa Zarządu z uwagi na nieudzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium, w § 2 postanowiło zobowiązać zastępcę Prezesa ds. eksploatacyjno – technicznych K. A. do rozwiązania z M. W. umowy o pracę za wypowiedzeniem bez obowiązku świadczenia pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Uchwała zapadła 138 głosami „za” i 113 głosami „przeciw”. Obecnych podczas głosowania było 255 członków Spółdzielni, w głosowaniu uczestniczyło 251 członków. Uchwała została podpisana przez sekretarza i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 139 ust. 2 statutu pozwanej Spółdzielni przewiduje możliwość odwołania przez walne zgromadzenie członka zarządu, któremu nie udzielono absolutorium. Przepis ten stanowi, że w takim przypadku nie stosuje się § 132 ust. 1 statutu, zgodnie z którym walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 130 i § 131 ust. 5 statutu.

Sąd Okręgowy na podstawie powyższych ustaleń wywiódł, że powództwo o ustalenie nieważności uchwały należało uznać za zasadne. Kwestionowana uchwała nr 12A/14 podjęta w dniu 27 czerwca 2014 r. przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. jest nieważna. Zdaniem Sądu I instancji uchwała ta jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 8 3 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 119 poz. 1116 ze zm.), w myśl którego walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie.

Po dokonaniu powyższych ustaleń Sąd Okręgowy uznał, że uchwała Walnego Zgromadzenia jest nieważna, bowiem porządek obrad podanego do wiadomości członków pozwanej Spółdzielni Walnego Zgromadzenia nie przewidywał głosowania w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółdzielni z pełnionej funkcji, natomiast Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę w tej sprawie.

Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej może podejmować uchwały tylko w sprawach, które zostały objęte porządkiem obrad, o którym przed terminem zgromadzenia zostali powiadomieni jego członkowie. Oznacza to także, że w trakcie zgromadzenia porządek obrad nie może być uzupełniany. W konsekwencji podjęcie uchwały w sprawie nie przewidzianej w porządku obrad lub w sprawie, o którą porządek obrad został uzupełniony dopiero na terminie zgromadzenia stanowi naruszenie bezwzględnie obowiązującego przepisu art. 8 3 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bowiem ustawa ta nie przewiduje żadnych wyjątków, wprowadzających możliwość podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały nie objętej porządkiem obrad.

Sąd Okręgowy uznał, że art. 49 § 4 zd. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze wprowadzający możliwość odwołania, przez walne zgromadzenie, tych członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium, także w przypadku nie objęcia takiej uchwały porządkiem obrad, nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.

Zdaniem Sądu I instancji, przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie w jakim dotyczą materii regulowanej również w ustawie Prawo spółdzielcze mają charakter przepisów szczególnych, zaś zgodnie z podstawową regułą kolizyjną lex specialis derogat legi generali , ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera własne uregulowanie w przedmiocie możliwości podejmowania przez walne zgromadzenie uchwał tylko w sprawach objętych porządkiem obrad podanym wcześniej do wiadomości członków spółdzielni. W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie ma przepisu stanowiącego odpowiednik art. 49 § 4 zdanie drugie Prawa spółdzielczego, pozwalającego odwołać członka zarządu, któremu nie udzielono absolutorium pomimo braku takiej sprawy w porządku obrad. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w żaden sposób nie odsyła też do tego przepisu, z kolei art. 49 § 4 zdanie drugie Prawa spółdzielczego nie odnosi się do spółdzielni mieszkaniowych. Wobec tego uznać należy, że w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych nie znajduje zastosowania art. 41 § 1 ani art. 49 § 4 zdanie drugie Prawa spółdzielczego, natomiast art. 8 3 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowiąc lex specialis względem w/w przepisów, wyłącza ich moc obowiązującą wobec spółdzielni mieszkaniowych.

Ponieważ zgodnie z art. 42 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna to, w konsekwencji sprzeczność przedmiotowej uchwały z art. 8 3 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych skutkowała jej nieważnością.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Na zasądzoną na rzecz powódki kwotę złożyły się: opłata od pozwu w kwocie 200 zł, koszty zastępstwa adwokackiego w kwocie 180 zł i opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany zaskarżając wyrok w całości. Zarzucił naruszenie prawa materialnego tj. przepisu art. 8 3 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez przyjęcie, że na mocy tego przepisu walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może podjąć uchwały o odwołaniu członka zarządu spółdzielni, jeżeli sprawa odwołania członka zarządu nie była umieszczona w porządku obrad walnego zgromadzenia podanym do wiadomości członków w sposób i w terminach określonych w ustawie; przepisu art. 49 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze poprzez przyjęcie, że walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może odwołać członka zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, na tym samym walnym zgromadzeniu, w sytuacji niezamieszczenia tej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia; przepisu art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez przyjęcie, że do spółdzielni mieszkaniowych niestosuje się przepisów art. 49 § 4 i 41 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, a w konsekwencji, że walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może odwołać członka zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, jeżeli sprawy tej nie umieszczono uprzednio w porządku obrad tego walnego zgromadzenia; przepisów art. 41 § 1, 42 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz art. 8 3 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez przyjęcie, że uchwała nieobjęta porządkiem obrad jest bezwzględnie nieważna, podczas gdy uchwała nieobjęta porządkiem obrad uchwałą nieistniejącą.

Wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania w obu instancjach według norm prawem przepisanych.

W piśmie przygotowawczym powódka wniosła o oddalenie apelacji oraz o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego obejmujących koszty zastępstwa procesowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Apelacja zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Apelacyjnego kluczowym zagadnieniem w niniejszej sprawie była kwestia możliwości zastosowania przepisu art. 49 § 4 w zw. z art. 41 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowej, której funkcjonowanie co do zasady regulują przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W myśl art. 8 3 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i sposób określony w ustawie i w ocenie Sądu I instancji uregulowanie to stanowi lex specialis w stosunku do ustawy Prawo spółdzielcze, które przepisem art. 49 § 4 w zw. z art. 41 § 1 zezwala wyjątkowo i tylko i wyłącznie w przypadku nieudzielenia członkom zarządu absolutorium odwołać tych członków, bez konieczności umieszczenia uchwały, dotyczącej odwołania członków zarządu, w porządku obrad podanym do wiadomości członków zarządu w terminach i w sposób określony w statucie.

Sąd Apelacyjny nie podzielił tej interpretacji powyższych przepisów, przyznał natomiast rację apelującemu, iż ustawa Prawo spółdzielcze zawiera regulacje podstawowe dotyczące określenia samego podmiotu jakim jest spółdzielnia, zasad jej tworzenia, likwidacji i ogólnego funkcjonowania, w tym zasad tworzenia i działania jej organów oraz postępowania wewnątrzspółdzielczego i mechanizmów kontrolnych.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych reguluje zaś odrębności jakie mają zastosowanie do podmiotów będącymi spółdzielniami mieszkaniowymi w odróżnieniu od innych spółdzielni. Jedyną rozbieżnością pomiędzy przepisem art. 8 3 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a art. 41 ust. 1 ustawy Prawo spółdzielcze polega na tym, że walne zgromadzenie spółdzielni innej niż mieszkaniowa może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków zarządu w terminach i w sposób określony w statucie, a walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w sposób określony w ustawie, co stanowi swoistą ochronę członków spółdzielni mieszkaniowej. Wyłączona została bowiem możliwość statutowej modyfikacji sposobów powiadamiania członków o porządku obrad i uchwałach poddanych pod głosowanie, bowiem nie można podjąć uchwały wprowadzonej do porządku obrad na skutek wniosku zgłoszonego na walnym zgromadzeniu. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie reguluje jednak w żaden sposób sytuacji dotyczącej udzielania lub nieudzielenia przez walne zgromadzenie absolutorium członkom zarządu oraz sposobu funkcjonowania poszczególnych organów spółdzielni, powoływania ich i likwidacji. Te przepisy umieszczone zostały w ustawie Prawo spółdzielcze jako mające zastosowanie dla każdego rodzaju spółdzielni.

Podkreślić należy, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 1 ust. 7 odwołuje się do zastosowania przepisów ustawy Prawo spółdzielcze w każdym przypadku, gdy brak jest w niej stosownych regulacji. Z powyższych rozważań wynika zatem, że przepisy o zarządzie spółdzielni, wobec braku odpowiednika w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, należy zastosować wprost, w tym również przepis art. 49 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze.

Analiza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2014 roku wydanego w sprawie II CSK 704/13 (opubl. Biul.SN 2014/11/12) wskazuje, że dokonana przez Sąd Apelacyjny interpretacja powyższych przepisów jest słuszna. Skoro bowiem członkowie zarządu spółdzielni mieszkaniowej, która była stroną w sprawie, mogą być odwołani przez walne zgromadzenie na podstawie art. 49 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze także podczas innego posiedzenia niż to, na którym nie udzielono im absolutorium, to bezwzględnie mogą być również odwołani na tym samym posiedzeniu, bez uwzględniania ewentualności podjęcia takiej uchwały w porządku obrad, a przepis art. 49 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze znajduje zastosowanie także w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych.

Odnosząc się do argumentów strony powodowej i celów racjonalnego ustawodawcy zaznaczyć należy, że wobec uregulowania danej kwestii w ustawie Prawo spółdzielcze, której przepisy mają zastosowanie również do spółdzielni mieszkaniowych, a w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych wskazane są jedynie odrębności w stosunku do ustawy głównej, brak było przesłanek by powtarzać te same przepisy. Podawane orzeczenia Sądów Apelacyjnych nie traktują o tej szczególnej sytuacji jaką jest nieudzielanie absolutorium członkowi zarządu, a dotyczą wprowadzenia pod obrady walnych zgromadzeń innych kwestii, które nie były objęte porządkiem obrad zgodnie z art. 8 3 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i art. 41 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze.

Z kolei stwierdzenie, że nie jest możliwe odwołanie członków zarządu w przypadku nieudzielenia im absolutorium na tym samym posiedzeniu, gdy walne zgromadzenie zostanie podzielone na części, również nie może się ostać, jest wiele rozwiązań takiej sytuacji i niekoniecznie dochodzi do różnicowania sytuacji prawnej członków zarządu poszczególnych spółdzielni, bowiem to na którym posiedzeniu zostaną odwołani członkowie zarządu, którym nie udzielono absolutorium jest kwestią wyboru, co podkreślił Sąd Najwyższy w przytoczonym już wyroku.

Odnosząc się do sprzeczności § 2 uchwały Walnego Zgromadzenia z przepisami kompetencyjnymi, również nie można przyznać racji stronie powodowej albowiem brak było w przedmiotowej sprawie sytuacji by to Walne Zgromadzenie rozwiązało stosunek pracy z członkiem zarządu. Prawidłowo Walne Zgromadzenie skierowało uchwałę do członka zarządu uprawnionego zgodnie z zasadami reprezentacji organu do wypowiedzenia powódce umowy o pracę, a nie do całego Zarządu, gdyż wynikało to z §155 ust. 4 statutu, w myśl, którego Zarząd może udzielić jednemu ze swoich członków pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, a takie pełnomocnictwo zostało udzielone zastępcy Prezesa Zarządu zgodnie z zapisami Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. Wynika z tego, że regulacja dotycząca składania oświadczeń woli za spółdzielnię przez dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i pełnomocnika nie miała w tym wypadku zastosowania.

W ocenie Sądu Apelacyjnego zaskarżona uchwała nie jest także dotknięta wadliwością z punktu widzenia zasad procedowania wyrażonych w Statucie, gdyż poddawanie pod głosowanie wniosku o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie odwołania powódki byłoby wnioskiem formalnym wykraczającym poza przykłady wskazane w statucie i nie związanym z nimi, podczas gdy głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Prezes Zarządu poprzedzone było stosowną dyskusją i nie można uznać, że wynik głosowania nad wnioskiem formalnym byłby inny niż decyzja podjęta w głosowaniu tajnym o odwołaniu powódki z pełnionej funkcji. Dywagacje, przedstawione przez powódkę, dotyczące ewentualnych wątpliwości głosujących pozbawione są uzasadnienia, albowiem mogły zostać ujęte w trakcie dyskusji poprzedzającej głosowanie nad uchwałą, co zostało uczynione, gdyż członkowie Spółdzielni prezentowali swoje stanowiska w przedmiocie możliwości odwołania powódki z zajmowanego stanowiska. Skoro doszło do głosowania przedmiotowego wniosku, uznać należy, że członkowie Walnego Zgromadzenia porozumieli się i dodatkowe głosowanie nad wnioskiem formalnym w tej sprawie nie było konieczne.

Analizując ostatni argument, że zaskarżona uchwała nie została podpisana w sposób właściwy tj. przez osoby uprawnione, czyli wszystkich członków Prezydium Zgromadzenia, zgodzić należy się z pozwanym, iż skoro Statut pozwanej Spółdzielni nie reguluje tej kwestii to należy zastosować przepis art. 42 ust. 3 ustawy Prawo Spółdzielcze traktujący o osobie uprawnionej do podpisania protokołu walnego zgromadzenia. Skoro uchwała stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni to podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wystarczyłby w zupełności, natomiast skoro praktyka wypracowana przez Spółdzielnię ustaliła, że uchwały podpisują dwaj członkowie Prezydium tj. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz uznać należy że uchwała została podpisana w sposób prawidłowy. Przy czym dla jej ważności wystarczy li tylko przegłosowanie jej i uchwalenie w sposób zgodny z przepisami i statutem na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni.

Wszystkie powyższe rozważania prowadzą do konkluzji, że zaskarżona uchwała Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni została podjęta zgodnie z prawem i brak jest przesłanek do uznania jej za nieważną.

Z tego względu Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok w punktach 1 i 2 w ten sposób, że oddalił powództwo i zasądził od M. W. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. kwotę 197 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego i na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zasądził od M. W. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. kwotę 335 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jakub Głowiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Szabelski,  del . Jolanta Żałoba
Data wytworzenia informacji: