Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 323/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2016-09-28

Sygn. akt I ACa 323/16

I ACz 370/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący : SSA Jacek Pasikowski

Sędziowie : S A (...)

del . S O Joanna Składowska ( spr .)

Protokolant: st. sekr. sąd. Julita Postolska

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa G. J. i R. J.

przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 11 grudnia 2015 r. sygn. akt I C 696/14

oraz zażalenia pełnomocnika powodów od postanowienia zawartego w punkcie I ppkt 3 zaskarżonego wyroku

1.  oddala apelację;

2.  oddala zażalenie i żądanie pełnomocnika powodów o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie zażaleniowe;

3.  zasądza od Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz G. J. i R. J. kwotę 6.642 (sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) zł brutto z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego udzielonego z urzędu powodom w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 323/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 grudnia 2015 r., wydanym w sprawie sygn. akt I C 696/14, z powództwa G. J. i R. J. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W., Sąd Okręgowy w Łodzi pozbawił wykonalności tytuły wykonawcze w postaci:

- bankowego tytułu egzekucyjnego nr 36/01 z dnia 19 czerwca 2001 r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z dnia 27 maja 2002 r., w sprawie sygn. akt II Co 1185/02 w części, tj. ponad wyegzekwowaną kwotę 165 946,44 złotych (pkt I. 1.),

- bankowego tytułu egzekucyjnego nr 37/01 z dnia 19 czerwca 2001r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi, w części, tj. ponad wyegzekwowaną kwotę 51 046 złotych (pkt II. 1.);

oddalając powództwa w pozostałym zakresie (pkt I. 2 oraz II. 2 ) oraz zasądzając od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwoty: 4 428 oraz 8 856 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt I. 3 oraz II. 3)

Rozstrzygnięcie zapadło przy następujących ustaleniach i wnioskach:

W dniu 19 czerwca 2001 r. Bank (...) SA w W. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko powodom opatrzony nr 36/01, któremu w dniu 27 maja 2002 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi w sprawie sygn. akt II Co 1185/02 nadał klauzulę wykonalności, z tytułu niespłaconego zadłużenia kredytowego wynikającego z umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 20 listopada 1996 r. nr 77/97 w łącznej kwocie

62 601,29 złotych. Umowa nr (...) została zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego (...) Bankiem (...) SA.

W dniu 19 czerwca 2001 r. Bank (...) SA w W. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko powodom opatrzony nr 37/01, któremu w dniu 4 grudnia 2001 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi w sprawie sygn. akt II Co 2021/01 nadał klauzulę wykonalności, z tytułu niespłaconego zadłużenia kredytowego wynikającego z umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 13 września 1996 r. nr 54/96 w łącznej kwocie

183 915,19 złotych. Umowa nr (...) została zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego (...) Bankiem (...) SA.

W stosunku do powodów w sprawie Km 600/00 w dniu 23 marca 2001r. wierzyciel Bank (...) SA w L. wniósł o wszczęcie egzekucji z nieruchomości objętych księgami wieczystymi: Kw (...), Kw (...), Kw (...) oraz Kw (...).

W dniu 20 lutego 2002 r. wierzyciel Bank (...) SA w W. - na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nr 37/01, któremu w dniu 4 grudnia 2001 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi w sprawie sygn. akt II Co 2021/01 nadał klauzulę wykonalności - złożył wniosek egzekucyjny, w którym wniósł o wszczęcie egzekucji z majątku ruchomego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń emerytalno-rentowych powodów. Wierzyciel wniósł także o przyłączenie roszczeń Banku (...) SA w W. w trybie art. 927 kpc do postępowania egzekucyjnego wszczętego w stosunku do nieruchomości położonych w Ł. przy ul. (...) i w R. przy ul. (...), a stanowiących własność dłużników, tj. do sprawy II Km 600/00, wskazując, iż zabezpieczył zwrotność udzielonego kredytu:

- hipoteką zwykłą w kwocie 70 000 złotych wraz z odsetkami wpisaną w księdze wieczystej nr Kw (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych,

- hipoteką zwykłą w kwocie 9 000 złotych wraz z odsetkami wpisaną w księdze wieczystej nr Kw (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pabianicach,

- hipoteką zwykłą w kwocie 23 000 złotych wraz z odsetkami wpisaną w księdze wieczystej nr Kw (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sprawa z wniosku wierzyciela Banku (...) SA w W. na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nr 37/01 była prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi A. P. pod sygn. II Km 141/02.

W dniu 2 lipca 2002r. wierzyciel Bank (...) SA w W. na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nr 36/01, któremu w dniu 27 maja 2002 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi w sprawie sygn. akt II Co 1 185/02 nadal klauzulę wykonalności, złożył wniosek egzekucyjny, w którym wniósł o wszczęcie egzekucji z majątku ruchomego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń emerytalno-rentowych powodów. Wierzyciel wniósł także o przyłączenie roszczeń Banku (...) SA w W. w trybie art. 927 kpc do postępowania egzekucyjnego wszczętego w stosunku do nieruchomości położonych w Ł. przy ul. (...) i w R. przy ul. (...), a stanowiących własność dłużników, tj. do sprawy II Km 141/02, wskazując, iż zabezpieczył zwrotność udzielonego kredytu hipoteką zwykłą w kwocie 70 000 złotych wraz z odsetkami wpisaną w księdze wieczystej nr Kw (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sprawa z wniosku wierzyciela Banku (...) SA w W. na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nr 36/01 była prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi A. P. pod sygn.

II Km 597/02.

(...) Bank (...) SA w W. na podstawie przedmiotowych tytułów wykonawczych (Km 141/02 i KM 597/02) prowadził egzekucję z nieruchomości przyłączoną na podstawie art. 927 kpc do egzekucji wcześniej wszczętej i zarejestrowanej pod sygn. II Km, 600/00 jako wierzyciel egzekwujący co do nieruchomości:

- położonej w Ł. przy ul. (...), 12 dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi Kw nr (...);

- położonej w R. przy ul. (...), 20 dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi Kw nr (...);

- położonej w R., dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi Kw nr (...).

W postanowieniu o przybiciu nieruchomości położonej w R., dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi Kw nr (...) z dnia 25 października 2010 r. pozwany nie był wymieniony jako wierzyciel egzekwujący. W projekcie planu podziału sporządzonym przez Komornika z dnia 20 kwietnia 2011 r. dotyczącym podziału sumy egzekucji uzyskanej z egzekucji z tej nieruchomości, jako przyłączone sprawy egzekucyjne wskazano sprawy o sygn. akt: Km 600/00, Km 586/07, Km 1283/07 i Km 222/08 z wniosku wierzycieli: Bank (...) SA, (...) Sp. Jawna K. K., R. E., (...) SA, (...) SA. Jako wierzycieli hipotecznych Komornik wymienił: (...) Bank (...) SA (obecnie (...) SA) i Gminę R.. Zabezpieczona hipotecznie była umowa kredytu nr 54/96 zawarta z powodami w dniu 13 września 1996 r. ( (...) 37/01) na kwotę 9 000 złotych. Wierzyciele hipoteczni zostali w całości zaspokojeni. Postanowieniem z dnia 12 maja 2011 r. Sąd Rejonowy w Pabianicach zatwierdził w/w projekt planu podziału. W postanowieniu tym pozwany nie był wymieniony jako wierzyciel egzekwujący.

W dniu 24 sierpnia 2007 r., na podstawie art. 985 § 1 kpc, Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z wniosków wierzyciela Banku (...) SA z nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) (Kw nr (...)) z uwagi na to, że nikt nie przystąpił do drugiej licytacji.

W planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości Kw (...) sporządzonym przez Sąd Rejonowy w Pabianicach w sprawie o sygn. akt Co 386/01 w dniu 18 marca 2008r. wierzyciel Bank (...) SA brał udział jako wierzyciel egzekwujący na podstawie przedmiotowych tytułów wykonawczych (Km 141/02 i 597/02) oraz również jako wierzyciel hipoteczny. W sprawie Km 141/02 ( (...) 37/01) wierzyciel otrzymał kwotę 209 złotych tytułem zwrotu kosztów egzekucji oraz kwotę 195 354,35 złotych jako wierzyciel hipoteczny, natomiast w sprawie Km 597/02 ( (...) 36/01) wierzyciel otrzymał tylko kwotę 209 złotych tytułem zwrotu kosztów egzekucji. Postanowienie w przedmiocie w/w planu podziału uprawomocniło się w kwietniu 2008 r.

W planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości objętej Kw nr (...) sporządzonym przez Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 6 maja 2008 r., w sprawie o sygn. akt Co 386/01, wierzyciel Bank (...) SA brał udział jako wierzyciel egzekwujący na podstawie przedmiotowych tytułów wykonawczych (Km 141/02 i 597/02) oraz również jako wierzyciel hipoteczny. W sprawie Km 141/02 i Km 597/01 wierzyciel otrzymał łącznie kwotę 13 750,29 złotych jako wierzyciel egzekwujący i hipoteczny. Postanowienie w przedmiocie w/w planu podziału uprawomocniło się w czerwcu 2008 r.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 5 grudnia 2013r., w sprawie o sygn. akt II 1 Co 6283/13, Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Lodzi stwierdził umorzenie z mocy prawa na podstawie art. 823 kpc w dniu 2 lutego 2012 r. sprawy z wniosku Banku (...) SA przeciwko R. J. i G. J., zarejestrowanej pod sygn. akt Km 141/02.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II 1 Co 5868/13 Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Lodzi stwierdził umorzenie z mocy prawa na podstawie art. 823 kpc w dniu 21 kwietnia 2012 r. sprawy z wniosku Banku (...) SA przeciwko R. J. i G. J., zarejestrowanej pod sygn. akt Km 597/02.

W dniu 24 kwietnia 2013 r. wierzyciel Bank (...) SA złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi A. P. na podstawie tytułu wykonawczego w postaci (...) z dnia 19 czerwca 2001r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu z dnia 4 grudnia 2001r. wniosek o skierowanie egzekucji prowadzonej wobec R. J. do nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) (Kw nr (...)) oraz zajęcie wynagrodzenia R. J..

W dniu 12 sierpnia 2013 r. wierzyciel Bank (...) SA złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi A. P. na podstawie tytułu wykonawczego w postaci (...) z dnia 19 czerwca 2001r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu z dnia 27 maja 2002r. wniosek o skierowanie egzekucji prowadzonej wobec R. J. do nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) (Kw nr (...)) oraz zajęcie wynagrodzenia R. J..

Na dzień 8 września 2015 r. zadłużenie powodów wynosiło:

- z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 13 września 1996r. nr 54/96 ( (...) nr 37/01) 227 960,07 złotych, w tym: odsetki umowne w kwocie 26 965,75 złotych, odsetki karne w kwocie 200 994,32 złotych,

- z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 20 listopada 1997 r. nr 77/97 ( (...) nr 37/01) 85 450,50 złotych, w tym: odsetki umowne w kwocie 11 555,29 złotych, odsetki karne w kwocie 73 895,21 złotych.

W toku egzekucji prowadzonej przeciwko powodom na podstawie przedmiotowych tytułów wykonawczych wyegzekwowano łącznie:

- kwotę 51 046 złotych na poczet bankowego tytułu egzekucyjnego nr 37/01, ·

- kwotę 165 946,44 złotych na poczet bankowego tytułu egzekucyjnego nr
36/01.

Sąd Okręgowy wskazał, że powództwa przeciwegzekucyjne zostały wniesione na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 kpc. Do zdarzeń skutkujących niemożnością egzekwowania zobowiązania zalicza się zaś w szczególności przedawnienie roszczenia, na które powołuje się strona powodowa.

Sąd pierwszej instancji zauważył, że bankowy tytuł egzekucyjny nawet po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd nie wywołuje skutków prawnych przewidzianych w art. 125 § 1 kc dotyczących biegu terminu przedawnienia wierzytelności objętej tym tytułem, wobec tego obowiązuje 3 letni termin przedawnienia wierzytelności określony w art. 118 kc. Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia lub zabezpieczenia. ( art. 123 § 1 kc). Czynność podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia musi być skierowana przeciwko tej osobie, przeciw której roszczenie przysługuje. Najbardziej charakterystyczną czynnością wierzyciela zmierzającą do zaspokojenia roszczenia jest wniosek o wszczęcie egzekucji, który składa się organowi egzekucyjnemu (art. 796 kpc). W świetle powyższych rozważań należało uznać, iż w niniejszej sprawie bieg 3 letniego terminu przedawnienia został, co do obu spornych tytułów wykonawczych, przerwany na skutek wystąpienia przez wierzyciela z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Pozwany złożył do Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi A. P. w dniu 20 lutego 2002 r. wniosek egzekucyjny na podstawie tytułu wykonawczego w postaci (...) nr 37/01 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (Km 141/02), natomiast w dniu 2 lipca 2002 r. co do (...) nr 36/01 (Km 597/02). Termin przedawnienia mógł zatem biec na nowo dopiero z chwilą zakończenia postępowania egzekucyjnego (art. 124 kc).

W związku z tym, iż postępowania egzekucyjne w sprawach Km 141/02 i 597/02 uległy umorzeniu z mocy prawa na podstawie art. 823 kpc, zniweczone zostały skutki przerwania biegu terminu przedawnienia wywołane przez złożenie wniosku egzekucyjnego. Jednakże umorzenie postępowania na podstawie art. 823 kpc w sprawach Km 141/02 i Km 597/02 nie dotyczyło egzekucji z nieruchomości, do których przyłączył się pozwany na podstawie art. 927 kpc. (...) Bank (...) SA w W. na podstawie przedmiotowych tytułów wykonawczych występował jako wierzyciel egzekwujący w egzekucji z nieruchomości:

- położonej w Ł. przy ul. (...), 12 dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi Kw nr (...), która zakończyła się w dniu 24 sierpnia 2007 r. umorzeniem postępowania na podstawie art. 985 § 1 kpc,

- położonej w R. przy ul. (...), 20 dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi Kw nr (...), która zakończyła się planem podziału z 18 marca 2008 r.,

- położonej w R., dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi Kw nr (...), która zakończyła się planem podziału z 6 maja 2008 r.

Natomiast egzekucja z nieruchomości położonej w R., dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi Kw nr (...) nie była prowadzona z wniosku wierzyciela Banku (...) SA jako wierzyciela egzekwującego. Pozwany brał udział w tej egzekucji jedynie jako wierzyciel hipoteczny.

W ocenie Sądu Okręgowego, sam udział w egzekucji z nieruchomości w charakterze wierzyciela hipotecznego nie przerywa biegu terminu przedawnienia. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Natomiast wierzyciel hipoteczny, który uczestniczy w egzekucji z nieruchomości, ale nie podejmuje bezpośrednio czynności na podstawie art. 927 kpc nie spełnia wymogów z art. 123 § 1 pkt 1 kc. Dlatego też odwoływanie się przez pozwanego do daty sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości (Kw nr (...)), tj. 12 maja 2011 r., jako początku ponownego biegu terminu przedawnienia nie jest trafne.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji, początek biegu terminu przedawnienia (przerwanego postępowaniem egzekucyjnym) należy liczyć od uprawomocnienia się planu podziału sumy uzyskanej z nieruchomości położonej w R. (Kw nr (...)), tj. od czerwca 2008 r. Była to bowiem najpóźniej zakończona egzekucja z nieruchomości, w której pozwany uczestniczył jako wierzyciel egzekwujący.

Odnosząc się natomiast do argumentacji pozwanego dotyczącej tego, że jego wierzytelności jako zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) (Kw nr (...)) nie mogą ulec przedawnieniu, Sąd Okręgowy wskazał, że art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne.

Z momentem ich przedawnienia ma zastosowanie ogólna zasada wynikająca z art. 117 kc, zgodnie z którą wierzyciel hipoteczny nie może żądać zapłaty przedawnionych odsetek i innych należności ubocznych ani od dłużnika osobistego, ani od dłużnika hipotecznego. Z najbardziej aktualnego zestawienia należności przysługujących pozwanemu od powodów, tj. na wrzesień 2015r. wynika, że do zapłaty pozostały jedynie należności uboczne w postaci odsetek umownych i karnych, natomiast należności główne jeżeli chodzi o oba sporne tytułu wykonawcze zostały spłacone. Dlatego też reguła z art. 77 uksw nie będzie miała w tym przypadku zastosowania.

Podsumowując, Sąd Okręgowy stwierdził, że niewyegzekwowane należności objęte spornymi tytułami wykonawczymi uległy przedawnieniu w czerwcu 2011r. W związku z czym powództwa były zasadne w takiej części, w jakiej świadczenia wynikające z tych tytułów nie zostały zaspokojone w toku egzekucji. Z uwagi na to, że żądania pozwów były sformułowane (i dalej w tym zakresie podtrzymywane) jako pozbawienie wykonalności tych tytułów wykonawczych w całości, Sąd oddalił powództwo w pozostałej części, tj. w zakresie kwot wyegzekwowanych.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 zd. 2 kpc w zw. z § 6 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Pozwany wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego, zaskarżając orzeczenie w części określonej w jego pkt. I.1., w pkt. I.3., w pkt. II. 1. oraz w pkt. II. 3., podnosząc następujące zarzuty:

1. sprzeczność istotnych ustaleń Sądu Okręgowego z treścią zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, przejawiającą się w niesłusznym uznaniu, że „... egzekucja z nieruchomości położonej w R., dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi Kw nr (...) nie była prowadzona z wniosku wierzyciela Banku (...) S.A. jako wierzyciela egzekwującego.”, skutkiem czego „... początek biegu terminu przedawnienia.... należy liczyć od uprawomocnienia się planu podziału sumy uzyskanej z nieruchomości położonej w R. (Kw nr (...)), tj. od czerwca 2008 r., podczas, gdy faktycznie:

a. powód zgłosił pismem z dnia 29 maja 2007 r. wniosek o wszczęcie egzekucji z
nieruchomości Kw (...), jako wniosek o „... kontynuowanie postępowania egzekucyjnego prowadzonego do nieruchomości dłużników oznaczonych... Kw nr (...)...”, który to wniosek nie był zakwestionowany, skutkiem czego wywoływał skutki materialnoprawne określone w art. 123 § 1 pkt 1 kpc, nadając powodowi status także wierzyciela egzekwującego swe wierzytelności z nieruchomości Kw (...),

b. egzekucja z nieruchomości Kw (...) zakończyła się nie wcześniej jak postanowieniem Sądu Rejonowego w Pabianicach o zatwierdzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości Kw (...) wydanym w dniu 12 maja 2011r. w sprawie sygn. I Co 396/01, skutkiem czego nie wcześniej jak od 13 maja 2011r. rozpoczynał się na nowo bieg terminu przedawnienia wierzytelności powoda egzekwowanych z nieruchomości Kw (...),

a w konsekwencji powyższego:

2. naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 123 § 1 pkt 1 oraz art. 124 § 2 kc, a także prawa procesowego, a mianowicie art. 796 § 1 oraz art. 797 § 1 kpc, przez
niesłuszne uznanie, że wniosek powoda z 29 maja 2007 r. zawarty na k. 94 załączonych
akt II Km 141/02 nie stanowi wniosku o wszczęcie /rozszerzenie egzekucji także o
nieruchomość Kw (...) i jako taki nie wywołuje skutków materialnoprawnych w postaci
przerwy biegu terminu przedawnienia wierzytelności objętych tym wnioskiem przez
czas trwania wszczętego postępowania egzekucyjnego z tej nieruchomości.

W oparciu o wskazane zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez orzeczenie o oddaleniu obu powództw w całości, z zasądzeniem solidarnie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesowych za pierwszą i drugą instancję, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Powodowie domagali się oddalenia apelacji i zasądzenia kosztów zastępstwa adwokackiego z urzędu za postępowanie odwoławcze.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuję.

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Wbrew zapatrywaniu skarżącego poczynione przez Sąd Okręgowy ustalenia oraz ocena stanu faktycznego w kontekście przepisów prawa materialnego są prawidłowe, a zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia poglądy i argumentację, Sąd Apelacyjny w pełni podziela.

Zarzuty apelującego opierają się tezie, że pozwany jako wierzyciel, na podstawie stanowiących przedmiot sporu tytułów wykonawczych, złożył wniosek o wszczęcie, czy też przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości położnej w R., dla które Sąd Rejonowy w P. prowadził księgę wieczystą Kw nr (...). Zdaniem skarżącego, wniosek taki stanowić miało pismo z 29 maja 2007 r., które spełniało warunki określone w art. 796 - 797 kpc. Dla wykazania prezentowanego poglądu autor apelacji posłużył się wybranym fragmentem tegoż pisma. Tymczasem lektura całości dokumentu jednoznacznie zaprzecza tej tezie. Trzeba w tym miejscu także podkreślić, że Bank (...) SA z siedzibą w W. to podmiot profesjonalny, korzystający z fachowej obsługi prawnej. Uzasadnia to oczekiwane, że pisma kierowane do organów prowadzących postępowania związane z prowadzoną działalnością bankową redagowane będą z określoną starannością i precyzją, a w szczególności, że ich treść będzie odpowiadała intencji autora. W piśmie datowanym na 29 maja 2007 r., które znajduje się na karcie 94 akt postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi A. P., sygn. akt Km 141/02, Bank (...) SA z siedzibą w W. wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego w sprawach sygn. akt II Km 141/02 oraz II Km 597/02, kontynuowanie postępowania egzekucyjnego prowadzonego do nieruchomości dłużników oznaczonych Kw nr (...), Kw nr (...) i Kw nr (...), zgodnie z treścią wniosków egzekucyjnych wierzyciela z dnia 12 lutego 2002 r. (sygn. akt II KM 141/02) i z dnia 27 czerwca 2002 r. (sygn. akt II Km 597/02). Skoro zatem zaznaczono wyraźnie, że chodzi o podjęcie postępowania i jego kontunuowanie, zgodnie z wcześniej złożonymi wnioskami, nie mogło być mowy o sugerowanym przez skarżącego rozszerzeniu zakresu egzekucji. Tymczasem we wnioskach datowanych na 12 lutego i 27 czerwca 2002 r. wierzyciel wniósł o przyłączenie roszczeń Banku (...) SA w trybie art. 927 kpc do postępowania egzekucyjnego wszczętego w stosunku do nieruchomości położonych przy ul. (...) w Ł. oraz w R. przy ul. (...), a zatem objętych księgami wieczystymi: prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Kw (...) oraz Sąd Rejonowy w Pabianicach Kw nr (...). Wnioski zawierały zaś jedynie informację, że zwrotność udzielonego kredytu została zabezpieczona hipoteką zwykłą w kwocie 9 000 złotych, wpisaną w księdze wieczystej Kw nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pabianicach. Tym samym w pełni właściwa była konstatacja Sądu Okręgowego, że pozwany nigdy nie złożył wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości położonej w R., objętej księgą wieczystą Kw nr (...), ani też o przyłączenie się do egzekucji w trybie art. 927 kpc, a zatem brak było w tym zakresie czynności, o jakiej mowa w art. 123 § 1 pkt 1 kc i bieg tego postępowania egzekucyjnego nie miał żadnego wpływu na upływ terminów przedawnienia roszczeń strony pozwanej. Nie zmienia tej oceny mylne traktowanie przez pewien czas pozwanego przez organ egzekucyjny za wierzyciela egzekwującego zamiast jedynie hipotecznego. Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić bowiem wyłącznie w wyniku dokonania przez dłużnika lub wierzyciela oznaczonej w ustawie czynności.

Z powyższych względów Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 kpc, oddalił apelację jako bezzasadną.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc oraz § 2, 4 i 16 pkt 2 w zw. z § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2015, poz. 1801, zasądzając od pozwanego na rzecz powodów solidarnie zwrot opłaty za udział w postępowaniu apelacyjnym pełnomocnika z urzędu w wysokości 6 6 42 złotych brutto.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jakub Głowiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Pasikowski,  SSA Anna Miastkowska
Data wytworzenia informacji: