Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUa 1499/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2013-06-18

Sygn. akt: III AUa 1499/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA Iwona Szybka

Sędziowie: SSA Janina Kacprzak

SSA Mirosław Godlewski (spr.)

Protokolant: sekr. sądowy Patrycja Stasiak

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013 r. w Łodzi

sprawy Z. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

o emeryturę,

na skutek apelacji organu rentowego

od wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 13 sierpnia 2012 r., sygn. akt: V U 248/12;

zmienia zaskarżony wyrok w ten tylko sposób, że przyznaje Z. G. prawo do emerytury od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Sygn. akt III AUa 1499/12

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 16 lutego 2012r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. odmówił Z. G. prawa do emerytury z uwagi nie wykazanie wymaganego co najmniej 15 - letniego okresu pracy w warunkach szczególnych.

W odwołaniu od powyższej decyzji, ubezpieczony wniósł o jej zmianę i przyznanie prawa do emerytury.

Organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania.

Wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2012r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał Z. G. prawo do emerytury od dnia 15 grudnia 2011r.

Przy uwzględnieniu spornego między ubezpieczonym a organem rentowym okresu pracy w warunkach szczególnych Sąd Okręgowy ustalił, że Z. G. ukończył 60 lat, wykazał 15-letni okres pracy w warunkach szczególnych, a zatem - na podstawie art. 184 w zw. z art. 129 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 153 z 2009r., poz. 1227 – tekst jednolity z późn. zm.) – przysługuje mu od 15 grudnia 2011r., to jest od dnia, w którym złożył wniosek o świadczenie, prawo do emerytury.

W apelacji organ rentowy zaskarżył powyższy wyrok w zakresie daty ustalenia prawa do emerytury, zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 100 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, przez błędne ustalenie prawa do emerytury od 15 grudnia 2011r., to jest od dnia, w którym został zgłoszony wniosek o emeryturę, podczas gdy wnioskodawca nabył prawo do emerytury od dnia 1 stycznia 2012r., tj. od dnia spełnienia wszystkich warunków do nabycia prawa do emerytury, bowiem z dniem 31 grudnia 2011r. rozwiązał on stosunek pracy z ostatnim pracodawcą.

Wskazując na powyższe zarzuty apelujący wniósł o zmianę wyroku w jego zaskarżonej części.

Z dniem 31 grudnia 2011r. Z. G. rozwiązał umowę o pracę z ostatnim pracodawcą, tj. firmą (...) Sp. z o.o. w I.. /dowód: świadectwo pracy – k. 73 akt ZUS/.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna. Wyrok Sądu Okręgowego podlega zmianie w zakresie daty początkowej nabycia przez wnioskodawcę prawa do emerytury.

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. Nr 153 z 2009r., poz. 1227 – tekst jednolity z późn. zm. ) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. na dzień 1 stycznia 1999r.) osiągnęli:

1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 65 lat - dla mężczyzn oraz

2) okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27

Emerytura, o której mowa w art. 184 ust. 1 cyt. ustawy, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem – art. 184 ust. 2.

W myśl art. 100 ust. 1 w zw. z art. 129 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków do nabycia tego prawa, jednakże świadczenie wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

W niniejszej sprawie bezsporne jest, że Z. G., ur. (...) 60 lat życia ukończył w 2011r., zaś z dniem 31 grudnia 2011r. rozwiązał umowę o pracę z ostatnim pracodawcą, tj. z firmą (...) sp. z o.o. w I. i z tym też dniem spełnił wszystkie przesłanki do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o FUS. Warunkiem koniecznym przyznania prawa do określonej w w/w przepisie emerytury jest bowiem rozwiązanie stosunku pracy. Oznacza to, że dopóki nie nastąpi rozwiązanie stosunku pracy, to prawo do emerytury nie powstanie.

Sąd Okręgowy zmieniając zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznał Z. G., na podstawie art. 184 w związku z art. 129 ust. 1 ustawy, prawo do emerytury od 15 grudnia 2011r. Uwadze Sądu I instancji umknął jednak fakt, że w niniejszej sprawie wniosek o emeryturę w rzeczywistości został złożony w dniu 12 stycznia 2012r. /wniosek – k. 1 akt ZUS/. Skoro zatem wnioskodawca rozwiązał stosunek pracy w dniu 31 grudnia 2011r., zaś wniosek o emeryturę złożył w dniu 12 stycznia 2012r., to zgodnie z art. 100 ust. 1 w zw. z art. 129 ustawy o FUS, prawo do wypłaty emerytury wnioskodawcy powstało od dnia 1 stycznia 2012r.

W związku z powyższym, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok w ten tylko sposób, że przyznał Z. G. prawo do emerytury od dnia 1 stycznia 2012r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szubska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Szybka,  Janina Kacprzak
Data wytworzenia informacji: